ตารางแข่งขันรายปี 

หมายเหตุ

  • ปฎิทินการแข่งขันข้างต้นนี้ อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
  • รายการแข่งขันที่เป็นรายการนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยให้ติดตามข้อมูลในหัวข้อปฏิทินแข่งขันต่างประเทศ
  • เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่ละรายการจะต้อง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

       ข้อบังคับของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯโดยเคร่งครัด ผลการแข่งขันถึงจะได้รับการรับรองจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

  • สมาชิกสโมสร ชมรมแบดมินตัน ที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ยินดีสนับสนุน แต่จะต้องแจ้งความประสงค์

       และระบุวันเดือนปีที่จัดการแข่งขันเพื่อให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ อนุมัติและรับรองอย่างน้อย 90วันเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดแข่งขันซ้ำซ้อนทับวันกัน

  • การแข่งขันที่จัดขึ้นโดยมิได้รับการอนุมัติลงในปฎิทินการแข่งขัน สมาคมฯสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะประกาศห้ามมิให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตามระเบียบข้อบังคับของBWF
  • สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯมีนโยบายยึดความโปร่งใสการจับฉลากทุกครั้งได้โปรดไปร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อจะได้ช่วยกันขจัดข้อบกพร่องต่างๆ

      หรือหากมีข้อท้วงติงจะได้แก้ไข ณ ที่จับฉลาก โปรดศึกษาระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันให้เข้าใจอย่างชัดเจน