แชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประเภทหญิงคู่

ทำเนียบแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประเภทหญิงคู่ สถิติการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย จาก พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. ประเภทหญิงคู่
2495 ประเทือง ปัตตพงศ์/เอื้อนจิตต์ มาใช้เวทย์
2496 สุพัตรา คุณากร/เล็ก พูลสุข
2497 ประเทือง ปัตตพงศ์/รำไพ สโลบล
2498 ประเทือง ปัตตพงศ์/รำไพ สโลบล
2499 ประเทือง ปัตตพงศ์/รำไพ สโลบล
2500 ไม่มีการแข่งขัน
2501 ประเทือง ปัตตพงศ์/รำไพ สโลบล
2502 ตันเง็กบี/เซซิเลีย แซมมวล
2503 ไม่มีการแข่งขัน
2504 สุมล จันทร์กล่ำ/เพ็ญแข โพธิ์งาม
2505 ไม่มีการแข่งขัน
2506 ไม่มีการแข่งขัน
2507 ไม่มีการแข่งขัน
2508 ประเทือง ปัตตพงศ์/อัจฉรา ปัตตพงศ์
2509 สุมล จันทร์กล่ำ/ทองคำ กิ่งมณี
2510 สุมล จันทร์กล่ำ/ทองคำ กิ่งมณี
2511 อัจฉรา ปัตตพงศ์/บุบผา แก่นทอง
2512 ทองคำ กิ่งมณี/อัจฉรา ปัตตพงศ์
2513 อัจฉรา ปัตตพงศ์/บุบผา แก่นทอง
2514 ทองคำ กิ่งมณี/สุมล  จันทร์กล่ำ
2515 ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด
2516 ทองคำ กิ่งมณี/ปัทมา ศิริศรีโร
2517 ทองคำ กิ่งมณี/ปัทมา ศิริศรีโร
2518 ทองคำ กิ่งมณี/ปัทมา ศิริศรีโร
2519 ทองคำ กิ่งมณี/ปัทมา ศิริศรีโร
2520 ทองคำ กิ่งมณี/ศุลีพร จิตตริยกุล
2521 ทองคำ กิ่งมณี/ปัทมา ศิริศรีโร
2522 ปัทมา ศิริศรีโร/ศุลีพร จิตตริยกุล
2523 * ทองคำ กิ่งมณี/พรทิพย์ บุญถนอม | ขนิษฐา แม้นสมุทร/นิตยา ยังประภากร
2524 * สงวนศรี กาศยปนันทน์/สุภีร์ โรจน์บวรวิทยา | ขนิษฐา แม้นสมุทร/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2525 * ทองคำ กิ่งมณี/สุมล ทิพย์วังค์ | ขนิษฐา แม้นสมุทร/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2526 * ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร/ศศิธร มณีรัตนะพร | ขนิษฐา แม้นสมุทร/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2527 * จุฑาทิพย์ บรรจงศิลป์/ศศิธร มณีรัตนะพร | ขนิษฐา แม้นสมุทร/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2528 * พรรณวดี จินะสุยานนท์/ศศิธร มณีรัตนะพร | ขนิษฐา แม้นสมุทร/อัมพร เกียรติพิทักษ์
2529 จุฑาทิพย์ บรรจงศิลป์/ศศิธร มณีรัตนะพร
2530 สมหฤทัย เจริญศิริ/ปิยะทิพย์ ศันสนีย์กุลวิไล
2531 สมหฤทัย เจริญศิริ/ปิยะทิพย์ ศันสนีย์กุลวิไล
2532 สมหฤทัย เจริญศิริ/ปิยะทิพย์ ศันสนีย์กุลวิไล
2533 สมหฤทัย เจริญศิริ/เพลินตา บุญยฤทธิ์
2534 สมหฤทัย เจริญศิริ/พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2535 ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร/ปิยะทิพย์ ศ.กุลวิไล
2536 ดุจฝัน เอื้องสุวรรณปัทมะ/รักษิตา ศุขบุญมาก
2537 สมหฤทัย เจริญศิริ/พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2538 สมหฤทัย เจริญศิริ/พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2539 สมหฤทัย เจริญศิริ/พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2540 สมหฤทัย เจริญศิริ/พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2541 นุชรี ทีฆะตระกูล/นุชรินทร์ ทีฆะตระกูล
2542 สุจิตรา เอกมงคลไพศาล/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2543 สราลีย์ ทุ่งทองคำ/สาธินี จันทร์กระจ่างวงศ์
2544 กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล/ดวงอนงค์ อรุณเกษร
2545 สราลีย์ ทุ่งทองคำ/สาธินี จันทร์กระจ่างวงศ์
2546 สลักจิต พลสนะ/สราลีย์ ทุ่งทองคำ
2547 สราลีย์ ทุ่งทองคำ/สาธินี จันทร์กระจ่างวงศ์
2548 สราลีย์ ทุ่งทองคำ/สาธินี จันทร์กระจ่างวงศ์
2549 สราลีย์ ทุ่งทองคำ/สาธินี จันทร์กระจ่างวงศ์
2550 ดวงอนงค์ อรุณเกษร/กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล
2551 ดวงอนงค์ อรุณเกษร/กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล
2552 ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย/รจนา จุฑาบัณฑิตกุล
2553 กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล/ดวงอนงค์ อรุณเกษร
2554 กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล/ดวงอนงค์ อรุณเกษร
2555 ร.อ.หญิงสราลีย์ ทุ่งทองคำ/ณริฎพัชร แลม
2556 กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล/ดวงอนงค์ อรุณเกษร
2557 กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล/ดวงอนงค์ อรุณเกษร
* แชมเปี้ยนขององค์กร BWF ในช่วง พ.ศ. 2523-2528 แบดฯ ไทยมี 2 องค์กร ได้ลงสถิติของแชมเปี้ยนทั้ง 2 องค์กรตามข้อมูลที่ได้มา