แชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประเภทหญิงเดี่ยว

ทำเนียบแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประเภทหญิงเดี่ยว
 
สถิติการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย จาก พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน
 
ปี พ.ศ. ประเภทหญิงเดี่ยว
2495 ประเทือง ปัตตพงศ์
2496 ประเทือง ปัตตพงศ์
2497 ประเทือง ปัตตพงศ์
2498 ประเทือง ปัตตพงศ์
2499 ประเทือง ปัตตพงศ์
2500 ประเทือง ปัตตพงศ์
2501 ประเทือง ปัตตพงศ์
2502 เฮเธอร์ วอร์ด
2503 ไม่มีการแข่งขัน
2504 ประทิน ปัตตพงศ์
2505 ประเทือง ปัตตพงศ์
2506 ประเทือง ปัตตพงศ์
2507 สุมล จันทร์กล่ำ
2508 บุบผา แก่นทอง
2509 สุมล จันทร์กล่ำ
2510 ทองคำ กิ่งมณี
2511 อัจฉรา ปัตตพงศ์
2512 ทองคำ กิ่งมณี
2513 ทองคำ กิ่งมณี
2514 ทองคำ กิ่งมณี
2515 สุมล จันทร์กล่ำ
2516 ทองคำ กิ่งมณี
2517 ทองคำ กิ่งมณี
2518 ทองคำ กิ่งมณี
2519 ทองคำ กิ่งมณี
2520 ปัทมา ศิริศรีโร
2521 ทองคำ กิ่งมณี
2522 ปัทมา ศิริศรีโร
2523 * พรรณวดี จินะสุยานนท์ / ศุลีพร จิตตริยกุล
2524 พรรณวดี จินะสุยานนท์ /เพ็ญพนอ ขลังธรรมเนียม
2525 * วิไลลักษณ์ เฉื่อยฉ่ำ / จุฑาทิพย์ บรรจงศิลป์
2526 * ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร / จุฑาทิพย์ บรรจงศิลป์
2527 * ดรุณี เลิศวรลักษณ์ / บังอร ไม้ประดิษฐ์
2528 * ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร / บังอร ไม้ประดิษฐ์
2529 ดรุณี เลิศวรลักษณ์
2530 สมหฤทัย เจริญศิริ
2531 สมหฤทัย เจริญศิริ
2532 สมหฤทัย เจริญศิริ
2533 สมหฤทัย เจริญศิริ
2534 สมหฤทัย เจริญศิริ
2535 สมหฤทัย เจริญศิริ
2536 พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2537 สมหฤทัย เจริญศิริ
2538 สมหฤทัย เจริญศิริ
2539 พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2540 พรสวรรค์ ปลั่งเวช
2541 สุจิตรา เอกมงคลไพศาล
2542 สุจิตรา เอกมงคลไพศาล
2543 สุจิตรา เอกมงคลไพศาล
2544 สุจิตรา เอกมงคลไพศาล
2545 สุจิตรา เอกมงคลไพศาล
2546 มณฑิลา มีเมฆ
2547 สลักจิตร พลสนะ
2548 มณฑิลา มีเมฆ
2549 สลักจิตร พลสนะ
2550 สลักจิตร พลสนะ
2551 โสรัจจา จันทร์ศรีสุคต
2552 รัชนก อินทนนท์
2553 สลักจิต  พลสนะ
2554 สลักจิต  พลสนะ
2555 รัชนก อินทนนท์
2556 บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์
2557 พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข
* แชมเปี้ยนขององค์กร BWF ในช่วง พ.ศ. 2523-2528 แบดฯ ไทยมี 2 องค์กร ได้ลงสถิติของแชมเปี้ยนทั้ง 2 องค์กรตามข้อมูลที่ได้มา