แชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ชายเดี่ยว

ทำเนียบแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย ชายเดี่ยว สถิติการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนแบดมินตันแห่งประเทศไทย จาก พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. ประเภทชายเดี่ยว
2495 พินิจ ปัตตพงศ์
2496 ธนู ขจัดภัย
2497 พินิจ ปัตตพงศ์
2498 พินิจ ปัตตพงศ์
2499 ธนู ขจัดภัย
2500 ธนู ขจัดภัย
2501 ธนู ขจัดภัย
2502 เออร์แลนด์ ค๊อปส
2503 สมสุข บุณยสุขานนท์
2504 ชาญณรงค์ รัตนแสงสรวง
2505 สงบ รัตตนุสสรณ์
2506 สงบ รัตตนุสสรณ์
2507 สมสุข บุณยสุขานนท์
2508 สงบ รัตตนุสสรณ
2509 สงบ รัตตนุสสรณ
2510 สงบ รัตตนุสสรณ
2511 สงบ รัตตนุสสรณ
2512 สงบ รัตตนุสสรณ
2513 สงบ รัตตนุสสรณ
2514 บัณฑิต ใจเย็น
2515 บัณฑิต ใจเย็น
2516 บัณฑิต ใจเย็น
2517 บัณฑิต ใจเย็น
2518 บัณฑิต ใจเย็น
2519 บัณฑิต ใจเย็น
2520 สุรพงษ์ สุหฤทดำรง
2521 อุดม เหลืองเพชราภรณ์
2522 อุดม เหลืองเพชราภรณ์
2523 * อุดม เหลืองเพชราภรณ์ / ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี
2524 สุรพงษ์ สุหฤทดำรง / สฤษดิ์ พิสุทธิ์ชัยกุล
2525 สติ๊ฟ บัตเลอร์ / สฤษดิ์ พิสุทธิ์ชัยกุล
2526 ทรงชัย พันธ์สถิตย์วงศ์ / สฤษดิ์ พิสุทธิ์ชัยกุล
2527 * สมพล คูเกษมกิจ / ไสว จันทร์เสี้ยวรัศมี
2528 * สมพล คูเกษมกิจ / วัชรพันธ์ ขำทอง
2529 สมพล คูเกษมกิจ
2530 สมพล คูเกษมกิจ
2531 สมพล คูเกษมกิจ
2532 สมพล คูเกษมกิจ
2533 สมพล คูเกษมกิจ
2534 สมพล คูเกษมกิจ
2535 วัชรพันธ์ ขำทอง
2536 สมพล คูเกษมกิจ
2537 ธีรนันทร์ เชียงทา
2538 อภิชัย ธีระรัตน์สกุล
2539 อภิชัย ธีระรัตน์สกุล
2540 อภิชัย ธีระรัตน์สกุล
2541 อนุภาพ ธีระรัตน์สกุล
2542 บุญศักดิ์ พลสนะ
2543 บุญศักดิ์ พลสนะ
2544 บุญศักดิ์ พลสนะ
2545 อนุภาพ ธีระรัตน์สกุล
2546 บุญศักดิ์ พลสนะ
2547 บุญศักดิ์ พลสนะ
2548 บุญศักดิ์ พลสนะ
2549 ภูมิพัฒน์ ทรัพย์กุลชนนาถ
2550 บุญศักดิ์ พลสนะ
2551 บุญศักดิ์ พลสนะ
2552 บุญศักดิ์ พลสนะ
2553 บุญศักดิ์ พลสนะ
2554 สัพพัญญู อวิหิงสานนท์
2555 พิสิษฐ์ พูดฉลาด
2556 บุญศักดิ์ พลสนะ
2557 บุญศักดิ์ พลสนะ
* แชมเปี้ยนขององค์กร BWF ในช่วง พ.ศ. 2523-2528 แบดฯ ไทยมี 2 องค์กร ได้ลงสถิติของแชมเปี้ยนทั้ง 2 องค์กรตามข้อมูลที่ได้มา